Франківським військовим виконком дав матеріальну допомогу

 • В Івано-Франківську заохочуватимуть мешканців міста, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України.

  Відповідне рішення сьогодні, 17 грудня, проголосував виконавчий комітет.

  Так, військовослужбовцям міста виплатять матеріальну допомогу – по 6211 гривень.

  Отримають гроші:

  • Барков П. С.

  • БосовичР. В.

  • Бруяка Т. Є.

  • Губський В. Є.

  • Дмитришин С.-Д. С.

  • Зобків О. І.

 • • Левицька О.Ю.

  • Найсік О.В.

  • Осадца Л.Б.

  • Секрет М.В.

  • Фіцик В.І.

  Фінансове управління має профінансувати загальну суму матеріальних допомог. Мова йде про 68323 гривень. Контролювати виконання цього рішення повинен заступник міського голови Руслан Гайда.

  Читайте також: Мешканці Франківщини та Львівщини продавали росіянам військову інформацію 

  Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò ðàçðåøèë 7 áàíêàì è 7 ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì ñîñòàâèòü ïðàâèëà ñîòðóäíè÷åñòâà, ñâÿçàííîãî ñ êðåäèòîâàíèåì. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÀÌÊÓ. Ó÷àñòíèêàìè äàííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ: Àëüôà-áàíê (Óêðàèíà), áàíê “Ôèíàíñû è Êðåäèò”, Ïðèâàòáàíê, “ÎÒÏ Áàíê”, “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”, Óêðñîöáàíê, Óêðñèááàíê, à òàêæå ñòðàõîâûå êîìïàíèè “Îðàíòà”, “Èíãîññòðàõ”, “Óí³âåðñàëüíà”, “Óêðàèíñêàÿ ïîæàðíî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ”, “ÀÕÀ Ñòðàõîâàíèå”, “Generali Garant Ñòðàõîâàíèå” è UNIQA. Êîìïàíèè îáÿçàëèñü èçáåãàòü êàêèõ-ëèáî ñîãëàñîâàííûõ è êîîðäèíèðóþùèõ äåéñòâèé, êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò êîíêóðåíöèþ íà ðûíêå, è íå äîïóñêàòü óùåìëåíèÿ èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé óñëóã. Ðàçðàáîòêó äàííûõ ïðàâèë ÀÌÊÓ èíèöèèðîâàë â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá îò ïîòðåáèòåëåé óñëóã íà äåÿòåëüíîñòü áàíêîâ è ÑÊ. Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò ñóùåñòâóþùóþ ïîëèòèêó áàíêîâ ïðè àêêðåäèòàöèè ñòðàõîâûõ êîìïàíèé äèñêðèìèíàöèîííîé.

  Щоб завжди бути в курсі останніх новин - приєднуйтесь до нас у Telegram!