Олександр Юристовський: Про новації у складанні декларації з податку на прибуток через зміни, запроваджені Законом №466

Начальник Львівського управління Офісу великих платників податків ДПС Олександр Юристовський розповів про те, що змінилось в законодавстві з прийняттям Закону України від 16.01.2020 № 466-IX IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», зокрема про новації у складанні декларації з податку на прибуток, зокрема про подання фінзвітності разом з аудиторським висновком, визначення частини чистого  прибутку до сплати, про складання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.

Слід зазначити, що на обслуговуванні у Львівському управлінні перебувають великі платники податків Західного регіону, в т.ч. платники Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Тож, Законом України від 16.01.2020 № 466 внесено зміни до ст. 46 ПКУ, якими, зокрема, було розширено поняття «податкова декларація».

Так, податковою декларацією, розрахунком є – документ, що подається платником податків контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання.

Подання фінзвітності разом з аудиторським висновком

Змінами до п. 46.2 ПКУ передбачено, що платники податку на прибуток, які відповідно до Закону №996 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:

У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, застосовується відповідальність, передбачена п. 120.1 ПКУ для подання податкових декларацій (розрахунків). Тобто, якщо не подати затверджену аудиторами фінзвітність, вважатиметься, що декларація (до якої така фінзвітність є невід’ємним додатком) не була подана.

Проте зміни до п. 46.2 ПКУ набрали чинності 23 травня 2020 року і граничний термін подання декларації та фінансової звітності за звітний період (2019 рік) вже минув.

Тому вперше норма цього пункту щодо обов’язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним, застосовується в 2021 році за підсумками 2020 звітного року!

Тобто у 2020 році цю вимогу виконувати не треба. Але ось на те, що спочатку подається фінзвітність, ще не затверджена аудиторами, а потім (окремо) – вже затверджена, слід звернути окрему увагу.

Що робити, якщо дані фінзвітностей будуть різними (тобто внаслідок аудиту фінзвітності були внесені зміни)?

У такому разі, доведеться подавати уточнюючу декларацію.

Наприклад, якщо така ситуація сталася щодо фінзвітності за 2020 рік, то уточнення треба буде подати до 10 червня 2021 року включно

Щоправда, таке уточнення подається лише у випадку, якщо такі зміни вплинули на показники річної декларації.

Крім того, слід зауважити, що за п. 49.4 ПКУ фінансова звітність, Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) разом з аудиторським висновком подаються в електронній формі – в разі подання декларацій в електронній формі.

Щодо визначення частини чистого  прибутку до сплати

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (далі – Розрахунок), який подається до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюється до податкової декларації. (абзац другий п. 46.1 ст. 46 Кодексу).

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) є додатком до Розрахунку та його невід’ємною частиною (абзац третій п. 46.2  ст. 46 Кодексу).

Розрахунок складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені   ст. 49 Кодексу (абзац шостий п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

Порядок нарахування та сплати дивідендів на державну частку для господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, встановлено п. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 № 185.

 За підсумками 2019 року господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави мають визначити платіж, який підлягає сплаті до бюджету.

Так, господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 01 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 % чистого прибутку на виплату дивідендів.

Дивіденди нараховуються у розмірі базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше  30 %, пропорційно до розміру державної частки (акцій) у статутному капіталі господарського товариства та сплачуються до Державного бюджету України у строк не пізніше 01 липня року, що настає за звітним.

Разом з тим господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету не дивіденди на державну частку, а частину чистого прибутку (доходу) у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 %, до 01 липня року, що настає за звітним.

Базовий норматив відрахування дивідендів на державну частку встановлюється окремою постановою Кабінету Міністрів України на кожний звітний рік. Так, базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 328.

Тобто, основною умовою щодо визначення платежу, який повинно сплатити до бюджету господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави за підсумками 2019 року, є прийняття у строк до 01 травня року 2020 року рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.

Враховуючи наведене вище, у разі прийняття господарським товариством рішення про нарахування дивідендів у встановлений термін – таке товариство сплачує до державного бюджету дивіденди на державну частку, а у разі неприйняття такого рішення у встановлений законом термін – частину чистого прибутку (доходу).

При цьому і відрахування до бюджету дивідендів на державну частку, і сплата до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за підсумками 2019 року здійснюються господарськими товариствами в один строк – до 01.07.2020.

Тож  товариства, які перебувають на податковому обліку в Офісі великих платників податків ДПС,  мають у строк не пізніше 01 липня 2020 року сплатити до Державного бюджету України за підсумками 2019 року на бюджетні рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України за наступними кодами класифікації бюджету:

21010500 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність» – у разі прийняття господарським товариством рішення про нарахування дивідендів на державну частку у встановлений термін;

21010100 «Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону» – у разі неприйняття такого рішення у встановлений законом термін – частину чистого прибутку (доходу).

 

Щодо заповнення Розрахунку частини чистого прибутку

До визначення нової форми Розрахунку, чинною є форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 16.05.2011 № 285 (далі – Розрахунок).

До 01 липня 2020 року ДПС України буде забезпечено можливість заповнення платниками необхідної інформації у додаткових полях електронної форми Розрахунку  (ідентифікатор форми J0108401).

Заповнюємо Розрахунок  (зокрема, в електронній формі):

У полі 7 «Відмітка платника, на якого розповсюджується пункт 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138» заголовної частини проставляється відмітка «х» в одному з рядків залежно від терміну та/або факту прийняття платником рішення про нарахування дивідендів на державну частку:

– рядок «господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке прийняло рішення про відрахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним»;

– рядок «господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке не прийняло рішення про відрахування дивідендів у встановлений законом термін – до 1 травня року, що настає за звітним».

У полі 2 заголовної частини Розрахунку  платникам необхідно указати «Звітний період 2019 рік» з відміткою «х» у клітинці «Рік».

У рядку 07 Розрахунку  відображаються частина чистого прибутку (доходу)/дивіденди на державну частку, що відраховуються до державного бюджету у звітному періоді.

У рядку 08 проставляється прочерк.

Показники рядка 09 Розрахунку дорівнюють показникам рядка 07.

Разом з Розрахунком платники подають (заповнюють в електронній формі Розрахунку) доповнення, складені за довільною формою із зазначенням розміру державної частки у статутному капіталі у відсотках, а також дати та номеру прийнятого рішення про відрахування дивідендів на державну частку (за наявності рішення).

У випадку подання Розрахунку у паперовому вигляді платнику необхідно також зазначити у вказаному доповненні та власноруч на бланку Розрахунку  вид господарського товариства (організації) («господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке прийняло рішення про відрахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним» або «господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке не прийняло рішення про відрахування дивідендів у встановлений законом термін – до 1 травня року, що настає за звітним»).

Деталі щодо змін в адмініструванні частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на  

державну частку у листі ДПС  09.06.2020 № 9109/7/99-00-05-05-01-07

Щоб завжди бути в курсі останніх новин - приєднуйтесь до нас у Telegram!